Dávno známou skutočnosťou je fakt, že obezita nadobudla celosvetovo epidemický rozmach. Jej vysoký výskyt už nie je realitou iba v ekonomicky vyspelých krajinách, ale aj v mnohých menej rozvinutých krajinách tzv. tretieho sveta. Podľa početných vedeckých zdrojov je výskyt obezity stále na vzostupe a tento trend sa predpokladá i v budúcnosti. Obezita je rizikovým faktorom viacerých chronických chorôb, predovšetkým vysokého krvného tlaku, cukrovky 2. typu, vysokého cholesterolu (hyperlipidémie) a chronickej ischemickej choroby srdca a ciev. Nazhromaždil sa však dostatok informácií aj o tom, že obezita je rizikovým faktorom i pre rôzne typy zhubných nádorov.

Na základe systematického štúdia literatúry dospeli experti Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) v rokoch 2002 – 2003 k záveru, že existuje dostatok dôkazov o tom, že obezita predstavuje zvýšené riziko pre rakovinu hrubého čreva, prsníka (po menopauze), endometria (maternice), obličiek, ako aj adenokarcinóm pažeráka.

Vzťah obezity k ostatným chronickým, tzv. civilizačným ochoreniam, z ktorých medzi najzávažnejšie patrí diabetes mellitus 2. typu a ochorenia srdca a ciev, je už dlhodobo známy. Obezita tieto závažné ochorenia podporuje a ich priebeh zhoršuje. V posledných rokoch je však zrejmý aj vzťah obezity k viacerým zhubným nádorom. Odhaduje sa, že 15 – 20 % všetkých úmrtí na rakovinu v USA môže mať vzťah k nadváhe a obezite. Podobný vzťah sa dá očakávať aj v Európe, a teda i na Slovensku. Obezita zvyšuje riziko chronických ochorení srdca a ciev (ischemického typu) i rakovinových nádorov a neraz sa pokladá za jednu z príčin týchto ochorení. Srdcové choroby aj zhubné nádory sú u ľudí stále najčastejšou príčinou úmrtí. Možno preto konštatovať, že obezita zvyšuje celkovú mortalitu (úmrtnosť) u človeka.

AKO OBEZITA PRISPIEVA K RIZIKU RAKOVINY. To, či človek ochorie na zhubné nádorové ochorenie, závisí od mnohých faktorov. Dedičné faktory podľa záverov vedcov hrajú vo väčšine prípadov iba menej podstatnú úlohu. Ďaleko významnejšiu úlohu majú faktory životného prostredia, a predovšetkým životného štýlu človeka. Medzi najpresvedčivejšie dôkazy patria tzv. migračné štúdie, ktoré zistili, že príslušníci niektorých etník (napríklad Japonci a Číňania), ktorí sa presťahujú ďaleko od svojho domova do úplne iných kultúrno-spoločenských pomerov (napríklad do USA alebo do Európy), po rokoch trpia vo zvýšenej miere na tie druhy rakoviny, ktoré sa často vyskytujú v ich novom domove, zatiaľ čo nádory častejšie v ich pôvodnom rodisku sa im zväčša vyhýbajú. U migrantov sa nezmenil ich dedičný fond, radikálne sa však zmenil ich životný štýl, predovšetkým stravovanie a pohybový, resp. skôr sedavý životný režim. Výsledkom je predovšetkým narastajúca telesná hmotnosť a obezita. Samozrejme, obezita nie je jediným rizikom rakoviny, viac alebo menej významne však zvyšuje pravdepodobnosť vzniku zhubných nádorov. Obezita podľa rôznych vedeckých údajov zapríčiňuje v závislosti od postihnutých orgánov 8 – 42 % všetkých zhubných nádorov. Ďalšie zdroje potvrdili, že až 20 – 30 % prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka, a dokonca až 50 – 60 % rakoviny endometria u žien je zapríčinených obezitou. Obezita navyše zvyšuje úmrtnosť na rakovinu, ako aj celkovú úmrtnosť, na čo poukazuje priložený graf. Údaje v nasledujúcej tabuľke (WCRF/AICR, 2009) ukazujú, aké percento prípadov rakoviny súvisí s nadmerným telesným tukom (obezitou). Ide o 100 500 prípadov rakoviny spôsobenej obezitou ročne, ktorým sa dalo predísť!

Za príčinu narastajúceho výskytu nadváhy a obezity sa aspoň čiastočne pokladajú ovplyvniteľné faktory životného štýlu. Najdôležitejšími LIFESTYLE FAKTORMI, ktoré vplývajú na vývoj a udržiavanie telesnej hmotnosti človeka, sú strava a výživa spolu s pohybovou aktivitou. Ak správnou výživou a aktívnym pohybom vieme predchádzať nevhodnému nárastu telesnej hmotnosti, a tak brániť rozvoju obezity, potom môžeme oprávnene predpokladať, že pri dokázanom vplyve obezity na zvyšovanie rizika rakoviny budú uvedené faktory životného štýlu schopné pôsobiť preventívne aj proti vybraným malígnym nádorom. Experti usudzujú, že okrem fajčenia aj nezdravé stravovanie, fyzická inaktivita, excesívna telesná hmotnosť a pridružené faktory sa pokladajú za najvýznamnejšie ovplyvniteľné príčiny rakoviny. Pre ľudí, ktorí nefajčia, sú najdôležitejšími ovplyvniteľnými faktormi vôbec. Predpokladá sa, že dohromady predstavujú viac než polovicu kauzálnych faktorov všetkých malígnych nádorov na celom svete. Navyše podľa správy „Diet and Cancer Report“ WCRF/AICR z roku 2007 sa ukazuje, že spôsob životného štýlu, ktorý znižuje riziko rakoviny, zároveň znižuje aj riziko ochorení srdca a ciev, obezity, cukrovky a ďalších chronických chorôb.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.