Zákonník práce ochraňuje zamestnanca aj zamestnávateľa

Je množstvo zákonov, ktoré nás sprevádzajú počas nášho bežného života či výkonu práce. Mnohé z nich sa nás dotýkajú bytostne a mnohé len registrujeme, ale nevenujeme im takmer žiadnu pozornosť. Ono to ani nie je veľmi možné vyznať sa v takom množstve nariadení, zákonov a ich následných novelizácií. Sú tu však aj také, ktoré sa oplatí mať aspoň trochu naštudované.

Zákonník práce ochraňuje zamestnanca aj zamestnávateľa
(zdroj: komerčný článok)

O čom je Zákonník práce

Zákonník práce je jedným z najdôležitejších zákonov, ktorý okrem toho, že upravuje pracovnoprávne vzťahy na pracovisku, zároveň pomáha chrániť práva a upresňuje povinnosti zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi. Je teda akousi barličkou, ktorá udržuje tú správnu rovnováhu v tomto pomerne zložitom pracovnom prostredí. Zákonník práce veľmi detailne upravuje právny vzťah zamestnanca v tzv. súkromnej sfére, teda vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ. Podľa neho má každý človek právo na slobodný výber zamestnania a tiež na adekvátnu odmenu za vykonanú prácu. Ďalšou, v praxi pomerne frekventovanou oblasťou, je téma dôstojných a primeraných podmienok na prácu či ochrana zamestnanca voči svojvoľnému prepusteniu a diskriminácii na pracovisku. Samozrejme, rovnaká pozornosť je v Zákonníku práce venovaná aj samotnému zamestnávateľovi, ktorý v konečnom dôsledku určuje podmienky, za akých pracovných vzťah vznikne. Ak sa však na tento zákon pozrieme z pohľadu väčšiny, teda zamestnancov, je v prvom rade nástrojom, ktorý ich chráni a otvára im nové a zákonné možnosti v komunikácii so zamestnávateľom.

Zmeny v Zákonníku práce, o ktorých treba vedieť

Zákonník práce, tak ako množstvo iných zákonov, podlieha pravidelne zmenám a novelizáciám. Väčšinou nejde o zásadné zmeny, no aj tak sa oplatí mať o nich stručný prehľad. Medzi tie posledné patria najmä zmeny v poskytovaní finančných príspevkov na stravovanie či preformulovanie nároku zamestnanca na stravovanie. Veľmi aktuálne sú tiež úpravy, ktoré sa týkajú pružného pracovného času či domáckej práce a telepráce. Zaujímavosťou je tiež predĺženie skúšobnej doby zamestnanca o jeden deň za každý deň, počas ktorého zamestnanec neodpracoval celú pracovnú zmenu. Za zmienku stojí tiež jasné vymedzenie pojmu „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“ a s tým spojená oznamovacia povinnosť takéhoto zamestnanca.

Zákony sú tu na to, aby nám uľahčovali život. Ich znenie preto musí byť jasné, zrozumiteľné a pochopiteľné. A hoci väčšina z nich je na prvý pohľad zložitá, sú základným prvkom správneho fungovania spoločnosti.

Komerčný článok